Komunalni otpad

Temeljem Odluke o komunalnom redu organizirani odvoz komunalnog otpada na  područja naselja Čazme funkcionira od 1986. godine.

Odlukom  o obvezi priključenja i korištenja uređenja komunalne infrastrukture (službeni vjeanik, br.31/04), kojom je utvrđeno obavezno korištenje komunalne usluge održavanje čistoće u dijelu  koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, te je vasnik građevine obvezan koristiti  ovu uslugu. I  Odlukom o komunalnom redu ( Službeni vjesnik, br. 27/05)  regulirano je postupanje sa komunalnim otpadom te se od tad sakuplja komunalni otpad sa cijelog područja grada Čazme i svih naselja.

Komunalije d.o.o., obavljaju djelatnost sakupljanja komunalnog otpada, te isti odlažu na odlagalište komunalnog otpada „Bukovina“.

Odlagalište „Bukovina „ je u postupku sanacije, te bi nakon sanavcije trebalo biti zatvoreno a otpad bi se odvozio na jedinstveno  Županisko odlagalište.

Društvo predmetnu djelatnost obavlja sa dvije ekipe i tri kamiona sa nadogradnjom roto-press, te sa kamionom za kontejnerski odvoz smeća.

Procijenjene količine sakupljenog i odloženog otpada kreću se oko 3.000 t /god. Međutim  Komunalije vrše i izdvojeno prikupljanje otpada koji se može reciklirati, na način da se zbrinjava putem ovlaštenih obrađivača s kojima su  Komunalije d.o.o. sklopile ugovore o zbrinjavanju otpada. Odvojeno se sakuplja korisni komunalni otpad. Na ovaj način u 2013. g. zbrinuto je  103,7 t korisnog otpada.  U dvorištu Komunalija d.o.o. se nalaze konteneri u koje građani mogu odlagati odvojen otpad: papira,  stakla, metalni otpad, elektronički otpad, otpadne baterije, te  otpadnih guma.

 

Temeljem Odluke o komunalnom redu  odvoz kućnog smeća obavlja se za sva naselja na području Grada Čazme prema utvrđenom rasporedu.

RASPORED ODVOZA:

PONEDJELJAK: Čazma, Dereza, Grabovnica

UTORAK: Suhaja, Pobjenik, Pobrđani ,Pavličani, Vrtlinska, Andigole,

SRIJEDA: Vučani, D. Miklouš i G. Miklouš, Novo Selo, Martinac, Bojana, Vagovina, Zdenčec, Sišćani, D.  Draganec, Komuševec, Milaševac

ČETVRTAK: Bosiljevo, Općevac, Palančani, Dapci, Sovari, Marčani,  Lipovčani, Prnjarovac, Dragičevci, Cerina, Prokljuvani

PETAK: Odvozi se korisni otpad.

 

Odvozu komunalnog otpada na području Grada Čazmao naselja Grabovnica, G. Draganec,  D. Draganec i Komuševac  odvojeno se skuplja korisni otpad.

Korisni otpad:

 1. Papirnata i kartonska ambalaža :papir, novine,   časopis, prospekti, papirnate vrečice,       

 2. kartonska ambalaža, ambalaža alkoholnih pića,  sokova, jestivog ulja, octa,deterđenta,    omekšivača, šampona, kozmetičkih prozvoda, PVC folija, plastične vrečice, karnisteri za domačinstvo, celofan,

3. tetrapak ambalažu

4. metalnu ambalažu: prazne limenke alkoholnih i bezalkoholnih pića, prazne i isprane konzerve,

Poklopci sa staklenki, alu- folija,manji metalni predmeti.

U miješani komunalni otpad odlaže se sav otpad koji nije naveden za pojedinu kategoriju.

U miješani komunalni otpada ne odlažu se : zapaljive i eksplozivne tvari, tvari jakih kemikalija, bilo koje vrste stakla, lešine, vruć pepeo, te građevinski otpad.

Mješani komunalni otpad  odlaže se u  plastične kante (zelena kante sa žutim poklopcem),  te se na dan odvoza ostavljaju uz javno prometnu površinu.

Korisni otpad se odlaže u plastične kante  (zelene kante sa plavim poklopcom)

Odvoz otpada vrši se radnim danom od ponedjeljka do petka prema utvrđenom rasporedu u vremenu od 7:30 do 15:00 sati,

Miješani komunalni otpad odvozi se jednom tjedno.

Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada utvrđuje se prema volumenu miješanog otpada, a obračunava se mjesečno. Kategorije zaduženja ovisno o broju kanti miješanog otpada (jedna kanta 120 l).

Za samačo domačinstvo imamo umanjenu cijenu, kao i za korisnike socijane pomoč .

GLOMAZNI OTPAD – iz kućanstva sastoji se od dijelova automobila, automobilskih guma, pokućstva i sličnih proizvoda koji su postali otpad. 

OPASNI OTPAD – otpad koji sadržava tvari koje imaju jedno od ovih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nagrizanje, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom.

Opasni otpad najstrože je zabranjeno odlagati uz bilo koju od gore navedenih vrsta otpada!!!

 

NAPUTAK O RAZVRSTAVANJU OTPADA