Cijena komunalnog otpada

CJENIK

 

SAKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA

ZA  KUĆANSTVA I PRAVNE OSOBE ( mjesečni iznosi )

 

Kućanstva - fizičke osobe

Status korisnika

Vrsta spremnika

Sakupljanje i zbrinjavanje –

jednom tjedno, cijena bez PDV-a

Fizička osoba

Kanta 120 l

40,00 kn

Kućanstvo s dva člana starosti oba člana kućanstva s najmanje navršenih 65 godina života  ( k=0,81, popust 19 % )

Kanta 120 l

32,40 kn

Samačko domaćinstvo  bez obzira na godine starosti

( k=0,72, popust 28 %)

Kanta 120 l

28,80 kn

Korisnik stalne socijalne pomoći( k=0,45,popust 55%)

Kanta 120 l

18,00 kn

Samačko domaćinstvo s navršenih 65 godina

( k=0,45,popust 55 %)

Kanta 120 l

18,00 kn

 

Pravne osobe

Status korisnika

Vrsta spremnika

Sakupljanje i zbrinjavanje –

jednom tjedno, cijena bez PDV-a

Pravna osoba 

Kanta 120 l  za komunalni otpad

80,00 kn

Pravna osoba 

Kontejner 1 000 l za komunalni otpad

311,00 kn

Pravna osoba 

Kontejner 5m³ za

komunalni otpad

1.555,00 kn

        

Vreće za dodatnu količinu - jednokratno

Status korisnika

Vrsta –vreća sa logotipom Komunalije

Cijena bez

PDV-a

  Individualno stanovanje i poslovni  prostor

Volumen  vreće

70 l - kupuje se kod vozača kamiona ili na blagajni društva

11,10 kn

 

Sukladno Zahtjevu Komunalija d.o.o. Čazma br.7/2012. od 06.02.2012., Grad Čazma dao je Prethodnu suglasnost na Cjenik  sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada.

( Klasa :360-02/12-01/1, Ur.broj: 2110-01-02-12-3 od 27.02.2012.g.)