Novosti

Plan čišćenja dimnjaka

Plan čišćenja dimnjaka za TRAVANJ 2020.g.

 

Od 01.04.2020. - 30.04.2020. godine planirano je čišćenje i kontrola dimnjaka na kruta goriva i plinska trošila u naseljima:

- G.Draganec,

- D.Draganec,

- Komuševac,

- Siščani,

-Zdenčec

-Vagovina

-Milaševac

-30.svibnja

-M.Gupca

-A.Starčevića

-Bojana

-Vučani

-Donji Miklouš

-Gornji Miklouš

-Martinac

-Novo Selo

-Suhaja

-Pobjenik

-Pobrđani

-Andigole

-Vrtlinska

-Pavličani

 

 * Moguća su odstupanja od predviđenog plana čišćenja dimnjaka, odnosno moguća je odgoda čišćenja dimnjaka u naseljima Andigole, Vrtlinska, Pavličani za početak mjeseca svibnja 2020. godine.

Javna licitacija o davanju u zakup prodajnih mjesta

KOMUNALIJE  d.o.o.  Čazma , Sv. Andrije 14,  Čazma   provodi Javne  licitacije   radi davanja  u  zakup  prodajnih  mjesta na tržnicama  za  2020. godinu.

 

LICITACIJA ĆE  SE ODRŽATI  25.2.2020. godine:

 

1. U 11,00 SATI  ZA PROSTOR GRADSKE  TRŽNICE U ČAZMI U ULICI BRAĆE RADIĆA

- Godišnja  rezervacija i naknada  za  korištenje  mjesta  na  tržnici  iznosi  za  jedno mjesto sa  PDV   625,00    kn

-  Jamčevina iznosi  200,00  kn   za  svako  mjesto  za  koje  se licitira, a  plaća se na HR 19 2402006 1100019941,  Komunalije d.o.o. Čazma ili na  blagajni  u  Ul. Sv. Andrije 14  u Čazmi

 

2.  U 13,00 SATI  ZA  OTVORENI PRODAJNI  PROSTOR  U  ČAZMI, U UL. SV. ANDRIJE

- Godišnja  rezervacija i naknada  za  korištenje  mjesta  na  tržnici  iznosi  za  jedno  mjesto sa PDV   1.125,00    kn

- Jamčevina iznosi  200,00  kn   za  svako  mjesto  za  koje  se licitira, a  plaća se na HR 19 2402006 1100019941,  Komunalije d.o.o. Čazma ili na  blagajni  u  Ul. Sv. Andrije 14  u Čazmi.

Svaka pravna ili fizička osoba  može sudjelovati  u licitiranju  do 3 mjesta  samo u jednom nizu , a više od 3 mjesta  u maksimalno dva spojena dijela.

 

Licitacije se  provode  u  Komunalije  d.o.o. Čazma, Sv. Andrije 14.  

Minimum  povećanja  ponude u postupku  licitacije, u slučaju interesa dva ponuditelja za jedno mjesto iznosi 100,00 kn .

Ponuditeljima koji ne uspiju izlicitirati prodajno mjesto vraća se uplaćena jamčevina  nakon održanog nadmetanja. Ponuditelju  koji izlicitira prodajno mjesto jamčevina se uračunava  u  izlicitiranu  cijenu.

 

Ponuditelj   koji  pristupa  javnom  nadmetanju mora  predati  :

-          Presliku Rješenja o obrtu, Rješenja o upisu u sudski registar ili   Izvoda  iz sudskog  registra ili rješenja o proizvodnji na vlastitim površinama nadležnog Ureda za gospodarstvo u slučaju da prodaje vlastite poljoprivredne proizvode   

-          Dokaz o uplati  jamčevine

-          OIB   

 

Detaljni  podaci  i informacije  mogu se dobiti  na  telefon  043 771 - 012  ili osobno  svakodnevno  od  7-15 sati  u sjedištu  tvrtke  u  Ul. Sv. Andrije 14, u Čazmi.

 

 

Poziv za dostavu ponuda

Revizija poslovnih knjiga i financijskih izvješća za 2018.godinu.

 

Reciklažno dvorište

Komunalije d.o.o. Čazma završile su gradnju reciklažnog dvorišta u produžetku dvorišta tvrtke. Gradnja je financirana sredstvima Grada Čazme i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u omjeru 20 : 80 posto . Reciklažno dvorište će početi sa radom početkom 2017. godine. Reciklažno dvorište će omogućiti građanima koji plaćaju odvoz komunalnog otpada da besplatno odlože ostale vrste otpada koji mogu nastati u domačinstvu , a koje se ne bacaju u komunalni otpad  , na primjer električne uređaje , građevinski otpad , staklo itd.. Do sada su Komunalije  omogućavale građanima odlaganje tih vrsta otpada na privremenom reciklažnom dvorištu na ulazu u dvorište Komunalija.